Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Dineflow AB, org. nr 559166-9360, Lundvalls väg 5, 702 33 Örebro,  e-mail: [email protected], (” Dineflow”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Dineflow tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Dineflow, såsom besök på webbplats, app, etc. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av Dineflowkonto (” Kontoinnehavare”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Dineflow är personuppgiftsansvarig för Dineflows behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dineflow är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Dineflowkonto.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår app, köpa varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Dineflow samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp via  Dineflows App, använder dig av Dineflow support, besöker Dineflows webbplats eller ett event som Dineflow anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Dineflow. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Dineflow och för att Dineflow ska kunna leverera varor.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Dineflow in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Dineflow samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Dineflows app, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa innehållet i appen  eller klicka på erbjudanden. Dineflow behandlar även uppgifter som Dineflow från tid till annan ges tillgång till genom ditt Dineflowkonto. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Dineflow

De personuppgifter Dineflow samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

Namn och identifikationsnummer (telefon nummer)
Betalningsuppgifter

4.2 För dig som är Kontoinnehavare

De personuppgifter Dineflow samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:
Namn och identifikationsnummer (telefonnummer)
Adress
e-post
Betalningsuppgifter
Kontoinformation
Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra erbjudande och event 
Uppgifter om dina inköp
Information om ditt kontoinnehav
Uppgifter om vem du gjort en gruppbokning med.
5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Dineflow

Dineflow behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Dineflow dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av köpta varor;
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
Lämna information och rikta marknadsföring, per pushnotifikation , e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Dineflows och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i e-mail, push notifikation och SMS;
Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar Dineflow personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:


Administrera kontoinnehavet;

Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att ha förifylda betalkanaler och därmed snabba på inköpsprocessen;

Tillhandahålla specialerbjudanden;
Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via push notifikation, post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via push notifikation telefon, post, e-post samt SMS/MMS.
6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Dineflow baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Dineflow samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Dineflow behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Dineflow ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål
Rättslig grund
Kategorier av personuppgifter
Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support
Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)
Namn,  telefonnummer , Geografisk information och

ev bord i resturang

IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos Dineflow.
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen
Rättslig förpliktelse
Namn,  telefonnummer , Geografisk information och

ev bord i resturang

IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Dineflow och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS 
Intresseavvägning
Namn,  telefonnummer , Geografisk information och

ev bord i resturang

IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos Dineflow.

 

För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS
Fullföljande av avtal Dineflow konto
Namn,  telefonnummer , Geografisk information och

ev bord i resturang

IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge du har ett Dineflowkonto


8. Profilering

8.1 Dineflow kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår app, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Dineflows kundtjänst eller genom att kontakta [email protected]. När Dineflow har mottagit din anmälan kommer Dineflow att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål inom 30 dagar.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Dineflow kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Dineflows rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 9.2 Dineflow sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Dineflow.

9.3 Dineflow sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett Dineflowkonto.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Dineflow kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Dineflows koncernbolag och andra samarbetspartners (resturanger etc.) samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Dineflow kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som Dineflow lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Dineflows och Dineflows samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Dineflows avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Dineflow om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Dineflows rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Dineflow kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Dineflows leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Dineflow vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Dineflow har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Dineflow kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Dineflow innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Dineflow, eller, om du är Kontoinnehavare, genom att välja [avsluta konto] på ”Mina sidor”.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Dineflow har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg och kryptering.

13. Dina rättigheter

13.1 Dineflow ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Dineflow kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Dineflow kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till [email protected] . När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

15. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Dineflow AB
Lundvalls väg 5, 702 33 Örebro
[email protected]